Phương pháp tính khấu hao tài sản cố định

Trung tâm kế toán Hà Nội chia sẻ phương pháp tính khấu hao tài sản cố định

Các phương pháp tính khấu hao TSCĐ bao gồm các ví dụ tính khấu hao tài sản cố định trong từng trường hợp
• Các phương pháp tính khấu hao TSCĐ:
Mức khấu hao bình quân (năm) = Nguyên giá TSCĐ / Số năm sử dụng
Mức khấu hao trung bình hàng tháng = Số khấu hao phải trích cả năm / 12 tháng
Mức khấu hao của tháng (theo ngày) = (mức khấu hao tháng / tổng số ngày của tháng t) * Số ngày tăng (giảm) trong tháng t

                          Phương pháp tính khấu hao tài sản cố định

Phương pháp tính khấu hao tài sản cố định
• Ví dụ áp dụng trong từng phương pháp tính khấu hao tscđ như sau :
Ví dụ 1 : Mua 1 tài sản cố định hữu hình đã qua sử dụng, giá mua chưa có thuế là 70.200.000 đ, thuế suất 10%. TSCĐ mới tương đương có giá trị hiện hành là 117.000.000 đ, thời gian sử dụng 10 năm, đưa vào sử dụng ngày 11/11/N ở bộ phận quản lý DN. Tiền chưa thanh toán
Trả lời:
Theo QĐ 206, đối với TSCĐ đã qua sử dụng thì phải xác định thời gian sử dụng còn lại của TSCĐ này :
Thời gian sử dụng còn lại = (70.2 tr/117tr)*10 = 6 (năm)
Mức khấu hao tb hàng tháng = 70.2tr/(6*12) = 0.975tr
Mức khấu hao trích trong tháng 11 (từ ngày 11-30) = (0.975/30)*20 = 0.650tr
* Nợ TK 211 : 70.200.000
Nợ TK 133 : 7.020.000
Có TK 331 : 77.220.000
* Nợ TK 642 : 650.000
Có TK 214 : 650.000
Ví dụ 2 : Nhượng bán 1 số thiết bị đang dùng ở bộ phận bán hàng đã thu bằng tiền mặt theo giá chưa có thuế 56.000.000 đ, thuế suất 10%. Nguyên giá TSCĐ này là 120.000.000 đ, giá trị hao mòn luỹ kế tính đến đầu tháng 11 là 50.000.000 đ, tỷ lệ khấu hao bình quân năm là 12%, nhượng bán ngày 19/11/N
Trả lời:
Mức khấu hao tháng = (120tr*12%)/12 = 1.2tr
Mức khấu hao trích trong tháng (19 ngày) = (1.2tr*19)/30 = 0.760tr
* Nợ TK 214 : 50.760.000 (50.000.000 + 760.000)
Nợ TK 811 : 69.240.000
Có TK 211 : 120.000.000
* Nợ TK 111 : 61.600.000
Có TK 711 : 56.000.000
Có TK 3331 : 5.600.000

Bạn có thể tham khảo thêm: Các khóa học kế toán hay dịch vụ kế toán của kế toán Hà Nội