Articles Posted in the " Cách lập hóa đơn ghi ngày tháng năm " Category

  • Hướng dẫn cách lập hóa đơn

    Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu […]