Articles Posted in the " Công thức tính thuế thu nhập doanh nghiệp " Category

  • Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp

    1.    Tính Thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được xác định theo công thức sau: Thuế TNDN phải nộp = (Thu nhập tính thuế – Phần trích lập quỹ KH&CN (nếu có)) x Thuế suất thuế TNDN – Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ở nước ngoài chuyển phần thu nhập sau khi đã […]