Articles Posted in the " Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi " Category

  • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

    Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn.  Hạn nộp […]