Articles Posted in the " Thông tư 200 " Category

  • Những điểm mới Thông tư 200/2014/TT-BTC chế độ kế toán doanh nghiệp

    Kế toán Hà Nội xin cập nhật chia sẻ Những điểm mới Thông tư 200/2014/TT-BTC chế độ kế toán doanh nghiệp Ngày 22/12/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp thay thế cho Quyết định 15/2006/QĐ-BTC, Thông tư 244/2009/TT-BTC. Sau đây là một số điểm mới […]