Articles Posted in the " Tài liệu kế toán " Category

 • Phương pháp tính khấu hao tài sản cố định

  Trung tâm kế toán Hà Nội chia sẻ phương pháp tính khấu hao tài sản cố định Các phương pháp tính khấu hao TSCĐ bao gồm các ví dụ tính khấu hao tài sản cố định trong từng trường hợp • Các phương pháp tính khấu hao TSCĐ: Mức khấu hao bình quân (năm) = […] • Chuẩn mực số 06 – Thuê tài sản

  Kế toán Hà Nội xin giới thiệu Chuẩn mực số 06 – Thuê tài sản (Ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) QUY ĐỊNH CHUNG 01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên […]


 • Chuẩn mực số 05 – Bất động sản đầu tư

  Kế toán Hà Nội xin giới thiệu: Chuẩn mực số 05 – Bất động sản đầu tư  (Ban hành theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)    Quy định chung 01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc […]


 • Chuẩn mực số 04: Tài sản cố định vô hình

  Công ty kế toán Hà Nội xin chia sẻ  Chuẩn mực số 04: Tài sản cố định vô hình (Ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)   QUY ĐỊNH CHUNG   01. Mục đích của chuẩn mực này là quy […]


 • Chuẩn mực số 03 – Tài sản cố định hữu hình

  Kế toán Hà Nội xin giới thiệu  Chuẩn mực số 03 – Tài sản cố định hữu hình (Ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)   QUY ĐỊNH CHUNG  01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và […]


 • Chuẩn mực số 02 – Hàng tồn kho

  Công ty kế toán Hà Nội xin giởi thiệu: Chuẩn mực số 02 – Hàng tồn kho   (Ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)   QUY ĐỊNH CHUNG   01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định […]


 • Chuẩn mực số 1 – Chuẩn mực chung

  Kế toán Hà Nội xin giới thiệu: Chuẩn mực số 1 – Chuẩn mực chung trong kế toán  (Ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)   QUY ĐỊNH CHUNG   01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định […]


 • Hướng dẫn cài đặt mật khẩu (Pass) cho Excel và Word 2007

  Trong quá trình làm việc với Word và Excel sẽ có những file quan trọng mà bạn không muốn người khác xem hoặc không muốn người khác sửa đổi nội dung trong những file Word & Excel đó. Có 1 cách hữu hiệu để làm việc này đó là đặt Mật khẩu hay còn gọi […]


 • Cách sử dụng hàm IF và SUMIF khi làm kế toán trong Excel

  Hàm IF và SUMIF là các hàm điều kiện được sử dụng rất nhiều trong Excel đặc biệt là các bạn kế toán. Đây là các hàm điều kiện, dùng để lựa chọn các giá trị theo 1 điều kiện nào đó cũng như tính tổng theo 1 điều kiện nhất định. Hàm If và […]