Tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng

Kế toán trưởng phải có các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;

b) Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán.

c) Người làm kế toán có quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán.

Tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng

Tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng

d) Người làm kế toán có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán, thực hiện các công việc được phân công và chịu trách nhiệm về chuyên môn, nghiệp vụ của mình. Khi thay đổi người làm kế toán, người làm kế toán cũ phải có trách nhiệm bàn giao công việc kế toán và tài liệu kế toán cho người làm kế toán mới. Người làm kế toán cũ phải chịu trách nhiệm về công việc kế toán trong thời gian mình làm kế toán.

Có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ bậc trung cấp trở lên;

e) Thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là hai năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên và thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là ba năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán bậc trung cấp.

f) Người làm kế toán trưởng phải có chứng chỉ qua lớp bồi dưỡng kế toán trưởng.

Căn cứ pháp lý: điều 50, điều 52, điều 53 và điều 54 Luật số 03/2003/QH11 Luật kế toán

Bạn có thể tham khảo thêm các khóa học kế toán khác của kế toán Hà Nội:

Khóa học kế toán trưởng

Khóa học kế toán giám đốc